Skip to content

Privacyverklaring

Inleiding
In mijn praktijk hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geef ik informatie over hoe ik met deze gegevens omga. Om uw privacy te waarborgen houd ik mij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit houdt het volgende in:

 1. Uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren) verwerk ik in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 2. Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 3. Uw schriftelijke toestemming wordt gevraagd als dit nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. Om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen.
 5. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 6. Uw rechten omtrent persoonsgegevens zal ik respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van cliënten worden in mijn praktijk verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Administratieve doeleinden
 2. Communicatie over de begeleiding/coaching en/of afspraken
 3. Uitvoering van de begeleiding/coaching

Basis voor deze persoonsgegevens is het overeengekomen begeleidings-/coachingstraject tijdens de intake, beschreven op het intakeformulier. Voor de bovenstaande doeleinden kan ik de volgende persoonsgegevens van u en uw kind(eren) vragen:

 • Naam en voornamen, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres.
  Na betaling van de factuur ook het gebruikte bankrekeningnummer.

Ik vraag u, na gezamenlijke afstemming van het begeleidingstraject, het intakeformulier in te vullen, waarna u het formulier ondertekent. De ondertekening is de voorwaarde om de begeleiding/ coaching te starten.
Uw persoonsgegevens worden door mij in een dossier opgeslagen tijdens de overeengekomen periode van begeleiding/coaching. Het dossier moet ik volgens wettelijk voorschrift 15 jaar bewaren. De financiële administratie moet ik 7 jaar bewaren.

Verstrekking aan derden
De aan mij verstrekte gegevens kan ik aan derde partijen verstrekken als dit nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Persoonsgegevens geef ik niet door aan een partij waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb gesloten. Persoonsgegevens kan ik delen met derden wanneer u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft. Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan een andere partij verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Beveiliging
In mijn praktijk zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u gegeven persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 1. Er wordt gebruik gemaakt van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle digitale systemen.
 2. Papieren dossiers worden bewaard op een veilige, afgesloten plek.
 3. Er wordt encryptie (of pseudonimisering) gebruikt als dat nodig is
 4. De personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming persoonsgegevens en de geheimhouding hiervan.
 5. Er worden back-ups van persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische calamiteiten.
 6. Maatregelen worden regelmatig geëvalueerd

Uw rechten betreffende uw gegevens
U heeft altijd het recht een eerder aan mij afgegeven toestemming in te trekken. U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens of een deel hiervan. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door mij aan uzelf te geven of, in opdracht van u, over te dragen aan een andere partij, zo nodig na legitimering.

Klachten
Bij klachten over verwerking van uw persoonsgegevens graag eerst rechtstreeks contact met mij opnemen. Wanneer we er samen niet uitkomen betreur ik dat. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van privacybescherming.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen
Ik ben in mijn praktijk de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als u naar aanleiding van mijn Privacybeleid vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen.

Sonja Hoving-Huizing, ECHA Specialist in Gifted Education
Hanselaarmate 74 8014 HD, Zwolle


Rekeningnr. NL71 INGB 0758 2218 43 t.n.v. S.H. Hoving-Huizing
KVK 08194357
btw-id NL001367760B18
https://a-tempo.nl